Integritetspolicy

Vid besök på www.synq.se, kan Synq Consulting AB ("SYNQ", "vi", "oss") samla in och behandla personuppgifter ("Personuppgifter") om dig.

SYNQ som tillhandahåller den webbplats du besöker är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") beskriver vilka Personuppgifter SYNQ samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas.

I denna Integritetspolicy innefattar termen "behandling" alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information. Med "Tillämplig dataskyddslagstiftning" avses dataskyddlagstiftning och andra regleringar som tillkommit genom implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och, från 25 maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("GDPR")

Med "Personuppgifter" avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Cookies

SYNQ använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (såsom telefon eller dator) när du besöker vår webbplats.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in Personuppgifter från dig (såsom namn, adress, postnr, ort, telefon och e-postadress) om du väljer att kontakta oss genom webbplatsen. Se även avsnitt ovan gällande användande av cookies. Vi kan även samla in Personuppgifter från andra källor när vi mäter och analyserar vår aktivitet i sociala medier (t.ex. från utgivna artiklar och kanaler i sociala medier).

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter

SYNQ bevarar dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt lokal lag.